INFORMATIVA

NË BAZË të RREGULLORES (BE) 2016/679,

më pas edhe GDPR

 

 1. Informacione të përgjithshme: Shoqëria e nënshkruar (G & P Cosmetics s.r.l. më poshtë e quajtur për shkurtim “Shoqëri”) Ju komunikon që, për qëllime të specifikuara më poshtë, do të përpunojë të dhënat Tuaja personale për të cilat keni dhënë pëlqimin në form ose pas dhënies së pëlqimit në form. Do të kërkohen dhe përpunohen vetëm të dhënat e nevojshme për përmbushjen e qëllimeve të kësaj informative

   

 2. Qëllimi: Të dhënat mund të përpunohen nga Shoqëria:

   

  • në mënyrë që t’Ju regjistrojë në app dhe për të përfituar nga të gjitha funksionet e tij
  • për të përmbushur një detyrim të parashikuar nga ligji, nga një rregullore ose nga një normativë komunitare dhe për një interes të ligjshëm si ai i respektimit ose i mbrojtjes së një të drejte të Shoqërisë në selitë përshtatshme.
  • Me qëllim, me anë të pëlqimit, të kryejë komunikime reklamuese/informuese për produkte-shërbime-iniciativa të Shoqërisë dhe të ortakëve të saj, gjithçka nga ana e Shoqërisë në adresën e-mail që është komunikuar me anë të news letters edhe periodike (kujtojmë që dërgimi i e-mail-eve mund të jetë në mënyrë elektronike me ndihmën e instrumenteve të automatizuara);

   

 3. Detyrimi ose jo i pëlqimit: Pëlqimi i të dhënave të shënjuara është i lirë për qëllime sipas pikës 2 gërma A, por mosdhënia e pëlqimit do të sjellë pamundësinë për t’u regjistruar në app dhe për të përfituar nga të gjitha funksionet e tij. Pëlqimi për qëllimet sipas pikës 2 gërma A e kësaj informative është gjithmonë i lirë (dhe i anulueshëm duke i shkruar Titullarit të përpunimit në adresën e shkruar më poshtë) por mosdhënia e pëlqimit do të sjellë pamundësinë e regjistrimit në app dhe përfitimi nga të gjitha funksionet e tij. Pëlqimi për qëllimet sipas pikës 2 gërma B e kësaj informative dhe mosdhënia e pëlqimit do të sjellë pamundësinë e regjistrimit në app dhe përfitimi nga të gjitha funksionet e tij. Pëlqimi dhe dhënia e të dhënave për qëllime sipas pikës 2 gërma  C e kësaj informative janë po ashtu të lira dhe jo të detyrueshme dhe mosdhënia e pëlqimit dhe të të dhënave do të sjellë pamundësinë për të përfituar nga veprimtaritë sipas pikës së dhënë; pëlqimi është gjithmonë i anulueshëm me dëshirë duke i shkruar Titullarit të përpunimit në adresën e shkruar më poshtë ose duke përfituar nga mënyra të tjera të mundshme të përcaktuara në brendësi të news letters.

   

 4. Kategori të marrësit të të dhënave: të dhënat e mbledhura dhe të përpunuara për qëllime sipas pikës së mësipërme 2 gërma A nuk do të komunikohen nga Shoqëria. Për qëllimet sipas pikës 2 gërma B e kësaj informative, të dhënat mund t’u komunikohen avokatëve-konsulentëve ligjorë, organeve publike, organeve gjyqësore dhe organeve të policisë dhe postës (që të mund të shikojnë adresën për të dërguar komunikime të mundshme me shkrim). Për qëllime sipas pikës 2 gërma C të dhënat nuk do të komunikohen. Shoqëria do të komunikojë vetëm të dhënat e domosdoshme për përmbushjen e secilit qëllim të specifikuar në këtë informativë. Mund të jenë më pas Shoqëri të deleguara që mund të përpunojnë të dhënat për llogari të saj, të gjithë subjektet e deleguar specifikisht për përpunimin (punonjës së sektorit ku dërgohet kërkesa, punonjës të administrimit të faqes internet edhe jashtë Shoqërisë, konsulentë edhe jashtë Shoqërisë – psh. konsulentë ligjorë, teknikë informatikë, punonjës për cilësinë – punonjës së sistemeve informative edhe jashtë shoqërisë, punonjës për raportet me publikun) dhe përgjegjës për përpunimin e të dhënave (gjithmonë të emëruar nga Shoqëria) edhe jashtë Shoqërisë (si shoqëri për outsourcing informatik, outsourcer për konsulencë marketingu, outsourcer që administrojnë dërgimin e news letters). Lista e plotë e përgjegjësve merret duke i bërë kërkesë Titullarit të përpunimit të të dhënave në adresat e mëposhtme.

   

 5. Ruajtja e të dhënave: të dhënat mund të ruhen dhe të përpunohen nga Shoqëria për të gjithë periudhën e nevojshme për të arritur qëllimet e përmbajtura në këtë informativë. Periudha e mbajtjes së të dhënave është si më poshtë:

   

  • Për detyrimet ligjore, rregullat dhe normativat komunitare, të dhënat mund të ruhen për periudhat e vendosura nga këto normativa;
  • për qëllimet e përmendura në pikën 2, gërma A e kësaj informative, të dhënat mund të ruhen deri në anulimin e pëlqimit/kërkesën për fshirje ose për çregjistrim nga app-i; të dhënat gjithashtu mund të ruhen edhe më pas me qëllim që të tregohet pëlqimi i dhënë më parë dhe për të gjithë periudhën në të cilën i interesuari mund të bëjë ankesa
  • për qëllimet e përmendura në pikën 2, gërma C e kësaj informative, të dhënat mund të ruhen deri në anulimin e pëlqimit/kërkesën për fshirje. Të dhënat mund të mbahen edhe më pas, me qëllim që të tregohet pëlqimi i dhënë më parë dhe për të gjithë periudhën në të cilën i interesuari mund të bëjë ankesa
  • në çdo rast, të gjitha të dhënat mund të ruhen për një periudhë të nevojshme për të respektuar ose mbrojtur një të drejtë të Shoqërisë sipas normativave italiane dhe evropiane.
 6. Titullari i përpunimit të të dhënave dhe Përgjegjësi për mbrojtjen e të dhënave: titullari i të dhënave është G & P Cosmetics s.r.l. me seli në rrugën De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITALI Telefoni: +39.0575.720.682 Email: info@ilovesensus.it Aktualisht nuk parashikohet nga ligji një përgjegjës për mbrojtjen e të dhënave nga Shoqëria, nëse kjo bëhet e nevojshme, do të njoftohet në çdo rast përmes faqes së internetit të Shoqërisë https://www.ilovesensus.it e ju fton të vizitoni rregullisht edhe për çdo përditësim të kësaj informative.
 7. Të drejtat: ju njoftojmë se GDPR-ja parashikon mundësinë për të interesuarin t’i kërkojë titullarit të të dhënave (në adresat e lartpërmendura) hyrjen tek të dhënat personale, korrigjimin ose anulimin e të dhënave personale ose kufizimin e përpunimit përkatës, transportueshmërinë e të dhënave; i interesuari  mund të ketë gjithashtu mundësinë për të kundërshtuar përpunimin e të dhënave dhe për të ushtruar të drejtat e tjera të përfshira në kryen 3  pjesa 1 e GDPR-së, ku ndër të tjerash citohet e drejta për të anuluar pëlqimin, ku parashikohet: anulimi i pëlqimit nuk paragjykon ligjshmërinë e përpunimit të bazuar në pëlqimin e dhënë para anulimit.
 8. Ankesat: i interesuari mund të paraqesë ankesë tek Garantuesi Italian për Privacy, referencat e të cilit mund të gjenden në faqen e internetit www.garanteprivacy.it
 9. Baza juridike: baza juridike përbëhet nga detyrimet ligjore (ligjet italiane dhe evropiane), po ashtu edhe nga interesat e ligjshme të titullarit në lidhje me marrëdhënien e titullarit me përdoruesit. Për më tepër, për qëllimet për të cilat jepet pëlqimi, baza juridike është vetë pëlqimi.
 10. Metodat e përpunimit: Të dhënat mund të përpunohen nga Shoqëria në formë letre, me dorë, informatike dhe telematike (duke ruajtur dhe përpunuar pra Shoqëria të dhënat si në formë letre ashtu edhe në formë informatike). Të gjitha të dhënat në fjalë do të ruhen dhe pëpunohen nga Shoqëria, duke marrë të gjitha masat e nevojshme për mbrojtjen e tyre, në përputhje me të gjitha normativat në fuqi (pra në përputhje me parimet e korrektësisë, ligjshmërisë, transparencës dhe mbrojtjes së konfidencalitetit të të drejtave) dhe me kuptimin që lidhet ngushtë me qëllimet e specifikuara në këtë informativë. Të dhënat do të ruhen, për sa i përket Shoqërisë, në zyrat e Shoqërisë dhe tek përgjgjësit e përpunimit të emëruar nga Shoqëria (si dhe tek palët e treta të specifikuara në këtë informativë, të cilëve u komunikohen të dhënat që ata përpunojnë si titullarë të pavarur). Të dhënat do të organizohen gjithashtu në bankë të dhënash/database informatike.

 

Vini re: Për qëllimet për të cilat parashikohet pëlqimi, ky i fundit nuk mund të jepet nga subjektet nën 14 vjeç dhe për këtë arsye subjektet e përmendura nuk do të jenë objekt i veprimeve të përpunimit për të cilin kërkohet pëlqimi e nuk mund t’i kërkojnë ato.

Me dhënien e pëlqimit, pala e interesuar deklaron të jetë mbi 14 vjeç

 

Përditësimi i informacionit më 20-02-2019

close

CONTATTACI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni