Zásady ochrany osobních údajů
SENS.ÙS APP

Proč toto oznámení:

 

Tato stránka popisuje, jak je aplikace spravována s odkazem na zpracování osobních údajů uživatelů, kteří ji konzultují. Zpracování je vždy založeno na zásadách zákonnosti a správnosti v souladu se všemi platnými platnými zákony (a tedy i v souladu se zásadami nezbytnosti, správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany důvěrnosti) as logikou striktně navazující na sledované cíle.
Zpracované osobní údaje budou zpracovány společností G & P Cosmetics s.r.l. (dále jako jen „Společnost“), a to i s ohledem na technologické inovace tak, aby se minimalizovalo riziko jejich ztrátě nebo zničení prostřednictvím vhodných preventivních bezpečnostních opatření. , dokonce i náhodných, neoprávněného přístupu k údajům nebo zpracovatelským operacím, které jsou buď nezákonné nebo neslučitelné s účely, pro které byly údaje shromážděny. S údaji budou prováděny pouze operace nezbytné pro sledování účelů uvedených v tomto dokumentu a v dalších informačních sděleních , které byly uživatelům eventuálně poskytnuty v době shromažďování jejich údajů a na které se odkazuje.

Údaje budou zpracovány v souladu se všemi platnými předpisy a v souladu s NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679
Údaje mohou být také organizovány v databankách/ databázích, včetně počítačových.
Tento dokument také představuje informační sdělení, které je také poskytováno podle čl. 13 NAŘÍZENÍM (EU) 2016/679, na osoby, které komunikují s webovými službami těchto webových stránek, za účelem ochrany osobních údajů.
Vezměte prosím na vědomí, že všechny údaje mohou být vždy zpracovány za účelem uplatnění nebo obhajoby práva Společnosti na příslušných místech (tedy pro legitimní zájmy) a pro všechny povinnosti stanovené zákonem, nařízením nebo právními předpisy společenství, a přičemž mějte na vědomí, že v tomto smyslu udělení je nezbytné a neposkytnutí této možnosti znemožní přístup k aplikaci a/nebo navázání jakéhokoliv vztahu se Společností a že pro tyto účely mohou být údaje sdělovány soudním nebo policejním orgánům, právníkům a všem ostatním potřebným a to za účelem splnění závazků vyplývajících ze zákona, nařízení nebo právních předpisů společenství nebo k prosazování nebo obhajobě práva Společnosti.

Druhy zpracovávaných dat a způsoby zpracování

 

Navigační data

 

Počítačové systémy a softwarové postupy používané k provozování této aplikace získávají během svého běžného provozu některá osobní data, jejichž přenos je implicitní v používání internetových komunikačních protokolů.

 

Tyto informace nejsou shromažďovány, aby mohly být spojeny s identifikovanými zúčastněnými stranami, ale ze své podstaty by mohly prostřednictvím zpracování a přidružení k údajům třetích stran umožnit identifikaci uživatelů.

 

Tato kategorie dat zahrnuje adresy IP nebo názvy domén zařízení používaných uživateli připojujícími se k aplikaci, adresy URI (Uniform Resource Identifier) požadovaných zdrojů, čas požadavku, způsobu odesílání požadavku na server, velikost souboru získaného v odezvě, číselný kód udávající stav odpovědi dané serverem (úspěšnost, chyba atd.) a další parametry týkající se operačního systému a IT prostředí uživatele. Tyto údaje Společnost využívá výhradně k získání anonymních statistických informací o používání aplikace a ke kontrole její správné funkce a jsou vymazány ihned po zpracování.
Údaje by mohly být použity pro zjištění odpovědnosti v případě hypotetických počítačových trestných činů proti aplikaci nebo obecněji proti Společnosti..

 

Údaje mohou být zpracovávány v papírovém, manuálním, IT a telematickém režimu (uchovávání a zpracování údajů Společností jak na papíře tak i v elektronické podobě).
Poskytnutí těchto údajů je nepovinné (s výjimkou žádosti soudních nebo policejních orgánů, v tom případě, že je poskytnutí nezbytné), ale pokud nejsou poskytnuty, přístup k aplikaci nebude možný.

COOKIES

 

Cookies nejsou přítomny

Údaje poskytovaná uživatelem dobrovolně

 

Viz příslušné formuláře

 

Držitel zpracování osobních údajů a Manažer pro ochranu údajů: Držitelem zpracování osobních údajů je G & P Cosmetics s.r.l. se sídlem via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITÁLIE Telefon: +39.0575.720.682 Email: info@ilovesensus.it V současné době není očekáváno a ze zákona vyžadováno, aby byl ze strany Společnosti pověřen Manažer pro ochranu údajů, který by byl v případě potřeby v každém případě oznámen prostřednictvím webových stránek Společnosti https://www.ilovesensus.it která je vyzvána je pravidelně navštěvovat i pro jakékoli aktualizace tohoto informačního sdělení

 

Práva: informujeme Vás, že GDPR poskytuje dotyčným osobám možnost požádat držitele údajů (na výše uvedených adresách) o přístup k osobním údajům a opravu údajů, jejich zrušení nebo omezení zpracování, které se jich týká, přenositelnost dat; zúčastněná strana může mít rovněž možnost vznést námitky proti zpracování údajů a uplatnit ostatní práva obsažená v kapitole 3 oddílu 1 GDPR včetně práva na zrušení souhlasu, pokud to předpokládá: zrušení nemá vliv na legalitu zpracování na základě souhlasu vydaného před zrušením.

 

Reklamace: zainteresovaná strana může vždy podat stížnost veřejnému Italskému ochránci práv na ochranu údajů, jehož odkazy lze nalézt na webových stránkách www.garanteprivacy.it

 

Právní základ: právním základem jsou právní povinnosti (italské a evropské zákony), nikoliv legitimní zájmy držitele ve vztahu držitele ve vztahu s uživatelem (např. Jehož oprávněný zájem uplatňovat nebo hájit právo a legitimní zájem umožňovat technicky prohlížet a zpracovávat služby webu). Kromě toho pro účely, pro které je poskytován souhlas, právní základem je souhlas samotný.

Rozsah komunikace a šíření

 

Společnost nebude zveřejňovat žádné údaje.

 

Viz specifické části konkrétních informací ve formulářích a této politice.

 

Doba uchovávání

 

Informace o navigaci a soubory cookie naleznete v jednotlivých částech této politiky.

Údaje uvedené ve formulářích naleznete v jednotlivých částech.

Pro povinnosti vyplývající ze zákona, nařízení a komunitárních předpisů mohou být údaje uchovávány po dobu stanovenou těmito normativními zdroji;

 

V každém případě mohou být všechny údaje uchovávány po dobu nezbytnou k uplatnění nebo obhajobě práva Společnosti na základě italských a evropských předpisů.

 

Specifické informace

 

Jak již bylo zmíněno, stránka obsahuje konkrétní souhrnné informace na stránkách webu, které jsou pro konkrétní služby zřízeny na vyžádání. Odkazuje se také na taková informační sdělení, která integrují současnou politiku.

 

Informace byly aktualizovány dne 15.2.2019. Veškeré aktualizace provedené v rámci pravidel nepřetržitého přezkoumání informací budou na této stránce hlášeny a písemným zasláním požadavku Společnosti bude také možné získat verze předchozích zásad ochrany osobních údajů a informací.

 

close

CONTATTACI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni