INFORMAČNÍ

SDĚLENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679,

dále též GDPR

 

 1. Základní informace: Níže podepsaná společnost (G & P Cosmetics s.r.l. - dále jen „Společnost“) Vám sděluje, že bude pro níže uvedené účely zpracovávat osobní údaje, které jste poskytl/a vyplněním formuláře nebo po jeho vyplnění. Budou vyžádány a zpracovávány pouze údaje nezbytné k dosažení účelů uvedených v tomto poučení.

   

 2. Účel: Společnost je oprávněna zpracovávat  údaje:

   

  • Za účelem Vaší registrace v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Právním základem pro zpracování údajů je souhlas.   
  • Pro účely splnění povinnosti stanovené zákonem, nařízením nebo evropskou legislativou a pro účely oprávněných zájmů spočívajících v možnosti uplatnit nebo hájit právo Společnosti na příslušných místech. Právní základ pro zpracování údajů je následující: splnění zákonem stanovených povinností, ochrana oprávněných zájmů.
  • To vše za účelem (po získání souhlasu) poskytování reklamních/informativních sdělení o produktech-službách-iniciativách Společnosti a jejích partnerech, vše ze strany Společnosti na uvedenou emailovou adresu prostřednictvím newsletterů, i periodických (připomínáme, že posílání emailů může probíhat i elektronicky prostřednictvím automatizovaných nástrojů); právní podstatou zpracování údajů je souhlas.

   

 3. Povinné či volitelné poskytnutí souhlasu: Poskytnutí souhlasu se zpracováním označených údajů je volitelné pro účely uvedené v bodě 2 písm. A tohoto poučení a nemá vliv na registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Také souhlas pro účely dle bodu 2 písm. A tohoto poučení je volitelný (a dá se kdykoliv odvolat kontaktováním Správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů), ale neudělení souhlasu znemožní registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Poskytnutí souhlasu se zpracováním údajů je nezbytné pro účely uvedené v bodě 2 písm. B tohoto poučení a jeho neudělení znemožní registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Souhlas s poskytnutím osobních údajů pro účely uvedené v bodě 2 písm. C tohoto poučení je také volitelný, ale jeho neudělení znemožní se podílet na činnostech uvedených v tomto bodě; souhlas se dá kdykoliv odvolat kontaktováním Správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů nebo využitím jiných možných způsobů uvedených v newsletterech.

   

 4. Kategorie příjemců osobních údajů: Údaje získané a zpracované pro účely uvedené v předchozím bodě 2 písm. A nebude Společnost nikomu sdělovat s výjimkou příslušníků Skupiny, pokud subjekt údajů využije zmíněné služby. Pro účely dle bodu 2 písm. B tohoto poučení bude možné údaje sdělovat advokátům-právním poradcům, orgánům veřejné správy, soudním a policejním orgánům a poštovním úřadům (vzhledem k tomu, že tyto subjekty vidí adresu pro zasílání případných písemných sdělení). Údaje nebudou sdělovány pro účely uvedené v bodě 2 písm. C. Společnost sdělí pouze údaje nezbytné pro dosažení  jednotlivých účelů uvedených v tomto poučení. Společnost může pověřit zpracováním údajů všechny řádně zmocněné subjekty (pracovníci sektoru, kterému je žádost určena, subjekty spravující stránky, včetně externích subjektů Společnosti, marketingoví pracovníci, včetně externích subjektů Společnosti - např. právní poradci, informatici, subjekty zajišťující kontrolu kvality - subjekty spravující informační systémy, včetně externích subjektů Společnosti, pracovníci pro vztahy s veřejností) a zpracovatele osobních údajů (vždy jmenovaní Společností), včetně externích subjektů (např. společnosti poskytující informatické služby, subdodavatelé marketingového poradenství, subdodavatelé pro zasílání newsletterů). Kompletní seznam pověřenců získáte kontaktováním Správce osobních údajů prostřednictvím níže uvedených kontaktních údajů.
 5. Uchovávání údajů: Společnost může uchovávat a zpracovávat údaje po dobu nezbytnou pro dosažení účelů uvedených v tomto poučení. Doba, po kterou budou osobní údaje uloženy:

   

  • z hlediska účelů zákona, nařízení a evropské legislativy mohou být údaje uloženy po dobu uvedenou v těchto normativních zdrojích;
  • z hlediska účelů dle bodu 2 písm. A tohoto poučení mohou být údaje uloženy až do případného odvolání souhlasu/podání žádosti o výmaz nebo odregistrace z aplikace; údaje se budou moci uchovávat i poté za účelem doložení předtím uděleného souhlasu a to po celou dobu, během které by mohla zainteresovaná osoba podat případné námitky či protesty; 
  • z hlediska účelů dle bodu 2 písm. C tohoto poučení se mohou údaje uchovat až do odvolání souhlasu nebo poslání žádosti o výmaz. Údaje se mohou uchovávat i poté za účelem doložení předtím uděleného souhlasu a po celou dobu, během které by mohl subjekt údajů podat případné námitky či protesty;
  • v každém případě se mohou všechny údaje uchovat po dobu nezbytnou pro uplatnění nebo obhájení práva Společnosti dle italské a evropské legislativy.
 6. Správce osobních údajů a pověřenec pro ochranu osobních údajů: Správcem osobních údajů je G & P s.r.l. se sídlem na adrese De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITÁLIE Telefon: +39.0575.720.682 Email: info@ilovesensus.it s.r.l. Aktuálně není zákonem stanoveno a není nutné, aby měla Společnost pověřence pro ochranu osobních údajů. Pokud tato potřeba nastane, bude to zveřejněno na internetových stránkách https://www.ilovesensus.it Společnosti, která Vás tímto vyzývá, abyste je pravidelně navštěvovali, i kvůli případným aktualizacím tohoto poučení.
 7. Práva: Informujeme, že GDPR stanovuje možnost pro subjekt údajů, aby požádal správce o přístup ke svým osobním údajům a jejich opravu, o výmaz nebo omezení zpracování údajů, které se ho týkají, a o jejich přenositelnost; subjekt údajů má také právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů a uplatnit práva uvedená v oddílu 3 části 1 GDPR, ze kterých zmiňujeme alespoň právo na odvolání souhlasu, kde je to stanoveno: odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování opírající se o souhlas udělený před odvoláním.
 8. Stížnosti: V případě potřeby může subjekt údajů předložit stížnost Italskému inspektorovi ochrany údajů, jehož kontaktní údaje jsou uvedeny na stránkách www.garanteprivacy.it
 9. Způsob zpracování: Společnost může zpracovávat údaje v tištěném, manuálním, počítačovém a telematickém formátu (s uložením a zpracováním údajů jak na papírovém, tak počítačovém nosiči dat). Veškeré údaje bude uchovávat a zpracovávat Společnost za přijetí všech opatření nezbytných pro zajištění jejich ochrany v souladu s platnou legislativou (a tudíž za dodržení principů korektnosti, zákonnosti, transparence a ochrany důvěrnosti a práv) a na základě logik úzce spojených s účely uvedenými v tomto poučení. Údaje budou podrobeny úkonům nezbytně nutným pro dosažení účelů uvedených v tomto poučení. Co se týče Společnosti, údaje budou uloženy v sídlech Společnosti a u zpracovatelů jmenovaných Společností (a také u třetích osob uvedených v tomto poučení, jimž budou údaje sděleny a kteří je budou zpracovávat jako nezávislí správci). Údaje budou také uspořádány v databázích - včetně těch informatických.

 

POZNÁMKA: Souhlas udělený pro stanovené účely nemohou poskytnout subjekty mladší 14 let, a proto tyto subjekty nebudou předmětem činností zpracování vyžadujících souhlas a nebude možné si je vyžádat.
Poskytnutím souhlasu subjekt údajů prohlašuje, že je starší 14 let.

 

Aktualizace poučení 03.09.2019

close

CONTATTACI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni