INFORMAČNÍ

SDĚLENÍ PODLE NAŘÍZENÍ (EU) 2016/679,

dále též GDPR

 

 1. Obecné informace: Podepsaná společnost (G & P Cosmetics s.r.l., dále jen "Společnost") vás informuje, že pro níže uvedené účely bude zpracovávat vaše osobní údaje, které jste uvedli, ve formuláři nebo podle ustanovení ve formuláři. Budou požadovány a zpracovávány pouze údaje nezbytné pro sledování účelu uvedeného v tomto informačním sdělení.

   

 2. Účel: Společnost může zpracovávat údaje:

   

  • aby bylo možné se v aplikaci registrovat a používat všechny její funkce
  • aby plnila povinnost stanovenou zákonem, nařízením nebo právními předpisy a oprávněným zájmem, jako je vymáhání nebo obhajoba práva Společnosti na příslušných místech.
  • Aby bylo možné, s předchozím souhlasem, provádět reklamní/nformační sdělení o produktech-službách-iniciativách Společnosti a jejích partnerů, to vše ze strany Společnosti na e-mailové adrese sdělované prostřednictvím zpravodajských dopisů, a to i periodicky (připomíná se, že „zasílání e-mailů lze také provádět elektronicky pomocí automatizovaných nástrojů“;

   

 3. Povinné nebo nepovinné ustanovení: Poskytování označených údajů je pro účely uvedené v bodě 2 písm. A informačního sdělení nepovinné, ale neposkytnutí bude znemožňovat registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Souhlas pro účely uvedené v bodě 2 písm. A tohoto informačního sdělení je vždy zdarma (a je lze kdykoli odvolat písemným zápisem Držiteli údajů na níže uvedených adresách), ale chybící souhlas znemožní registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Poskytování údajů je nezbytné pro účely uvedené v bodě 2 písm. B) tohoto informačního sdělení a neposkytnutí údajů znemožní registraci v aplikaci a využití všech jejích funkcí. Souhlas a poskytování údajů pro účely uvedené v bodě 2 písm. C tohoto informačního sdělení je vždy zdarma a nepovinný a chybící souhlas a poskytnutí znemožní být předmětem činností uvedených v tomto bodě; souhlas je vždy volně odvolatelný písemným zápisem Držiteli údajů na níže uvedených adresách nebo použitím jiných možných metod uvedených v rámci zpravodajských dopisů.

   

 4. Kategorie příjemců údajů: údaje shromážděné a zpracované pro účely uvedené v předchozím bodě 2 písm. A nebudou Společností sděleny. Pro účely uvedené v bodě 2 písm. B tohoto informačního sdělení mohou být tyto údaje sdělovány právníkům-právním poradcům, veřejným orgánům, soudním orgánům a policejním orgánům a poštovnímu úřadu (neboť vidí adresu pro zasílání písemných sdělení). Pro účely uvedené v bodě 2 písm. C údaje nebudou sděleny. Společnost sdělí pouze údaje, které jsou nezbytné pro sledování jednotlivých účelů uvedených v tomto prohlášení informačního sdělení. Společnost pak může jejím jménem pověřit zpracováním údajů všechny osoby, které jsou konkrétně pověřeny zpracováním (zaměstnanci v sektoru, kterému je žádost adresována, pracovníci vedením webových stránek i externí zaměstnanci Společnosti, zaměstnanci marketingu i Společnosti externí, konzultanti mimo Společnost - např. právní poradci, IT technici, zaměstnanci kvalitní kotroly - manažeři informačních systémů i mimo společnost, pracovníci pro styk s veřejností a manažeři zpracování dat (vždy jmenovaní Společností) i mimo společnost ( např. IT outsourcingové společnosti, outsourcing marketingového poradenství, outsourcery, kteří řídí odesílání zpravodajských dopisů). Kompletní seznam zpracovatelů dat je na požádání k dispozici od Držitele zpracování údajů na níže uvedených adresách.

   

 5. Uchovávání údajů: Společnost může uchovávat a zpracovávat údaje po celou dobu nezbytnou k dosažení účelu uvedeného v tomto prohlášení informačního sdělení. Doba uchovávání údajů je následující:

   

  • u zákonných povinností, předpisů a předpisů Společenství mohou být údaje uchovávány po dobu stanovenou těmito regulačními zdroji;
  • pro účely uvedené v bodě 2 písm. A tohoto informačního sdělení mohou být údaje uchovávány až do odvolání souhlasu/žádosti o zrušení nebo odhlášení z aplikace; údaje mohou být uchovávány i později, aby bylo prokázáno, že souhlas byl poskytnut dříve, a to po celou dobu, po kterou mohla zúčastněná strana uplatnit své nároky.
  • pro účely uvedené v bodě 2 písm. C tohoto informačního sdělení mohou být tyto údaje uchovávány až do odvolání souhlasu nebo do žádosti o zrušení. Údaje mohou být také uchovávány a zpracovávány Společností i později, aby bylo prokázáno, že souhlas byl dán dříve, a to po celou dobu, kdy mohla zúčastněná strana uplatnit své nároky.
  • v každém případě mohou být všechny údaje uchovávány po dobu nezbytnou pro uplatnění nebo obhajobu práva společnosti podle italských a evropských předpisů.
 6. Držitel zpracování osobních údajů a Manažer pro ochranu údajů: Držitelem zpracování osobních údajů je G & P Cosmetics s.r.l. se sídlem via De Gasperi, 8 – 52037 Sansepolcro (AR) – ITÁLIE Telefon: +39.0575.720.682 Email: info@ilovesensus.it V současné době není očekáváno a ze zákona vyžadováno, aby byl ze strany Společnosti pověřen Manažer pro ochranu údajů, který by byl v případě potřeby v každém případě oznámen prostřednictvím webových stránek Společnosti https://www.ilovesensus.it,která je vyzvána je pravidelně navštěvovat i pro jakékoli aktualizace tohoto informačního sdělení.
 7. Práva: informujeme Vás, že GDPR poskytuje dotyčným osobám možnost požádat držitele údajů (na výše uvedených adresách) o přístup k osobním údajům a opravu údajů, jejich zrušení nebo omezení zpracování, které se jich týká, přenositelnost dat; zúčastněná strana může mít rovněž možnost vznést námitky proti zpracování údajů a uplatnit ostatní práva obsažená v kapitole 3 oddílu 1 GDPR včetně práva na zrušení souhlasu, pokud to předpokládá: zrušení nemá vliv na legalitu zpracování na základě souhlasu vydaného před zrušením.
 8. Reklamace: zainteresovaná strana může vždy podat stížnost veřejnému Italskému ochránci práv na ochranu údajů, jehož odkazy lze nalézt na webových stránkách www.garanteprivacy.it
 9. Právní základ: právním základem jsou právní povinnosti (italské a evropské zákony), nikoliv legitimní zájmy držitele ve vztahu držitele ve vztahu s uživatelem (např. Jehož oprávněný zájem uplatňovat nebo hájit právo a legitimní zájem umožňovat technicky prohlížet a zpracovávat služby webu). Kromě toho pro účely, pro které je poskytován souhlas, právní základem je souhlas samotný.
 10. Rezim spracovavania udajov: Údaje mohou být zpracovávány Společností v papírovém, manuálním, IT a telematickém režimu (uchovávání a zpracování údajů Společností jak na papíře tak i v elektronické podobě). Veškeré údaje uvedené v předmětu budou Společností ukládány a zpracovávány při dodržení veškerých opatření nezbytných pro jejich ochranu v souladu se všemi platnými předpisy (a tedy i v souladu se zásadami správnosti, zákonnosti, transparentnosti a ochrany důvěrnosti a ochrany osobních údajů a práv) a s logikou striktně spojenou s účely uvedenými v tomto prohlášení informačního sdělení. Údaje budou doplněny pouze o úkonynezbytné k dosažení účelu uvedeného v tomto prohlášení informačního sdělení.  Údaje budou uloženy, pokud jde o Společnost, v kancelářích Společnosti a u zpracovatelů dat Společností jmenovaných (stejně jako u třetích osob uvedených v tomto informačním sdělení,  kterým jsou údaje sdělovány a které s nimi zachází jako autonomní držitelé). ) Údaje budou také organizovány v databázích - databázích, včetně databází IT.

 

N.B. Pro účely, pro které je vyžadován souhlas, tento nemůže poskytnut osobami mladšími 14 let, a proto uvedené subjekty nepodléhají zpracovatelským činnostem s podléhající souhlasu a nebudou je moci žádat.
Poskytnutím souhlas dotyčná osoba tvrdí, že je starší 14 let

 

Aktualizace informací dne 20/02/2019

close

CONTATTACI

Sei un:

Preso atto dell’informativa e avendola compresa in tutti i suoi punti, consapevole che il trattamento per le finalità di cui al punto 2 lett. B dell’informativa la base giuridica è un’altra rispetto al consenso

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. A della presente informativa (in sintesi: rispondere alla richiesta). Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon acconsento

Acconsento/non acconsento (barrando l’apposita casella) al trattamento per le finalità indicate al punto 2 lett. C della presente informativa (in sintesi: comunicazioni pubblicitarie/informative di prodotti-servizi-iniziative di G & P e dei suoi partners) Trattamento riservato solo a maggiori di 14 anni

AcconsentoNon Acconsento


Contatto: Richiesta informazioni